REGGIO EMILIAS FILOSOFI

 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi handlar om djupa värden, vilkas kännetecken bland annat kan vara att:

 

 

  • Barn måste få vara delaktiga i sina läroprocesser.

 

  • Barn måste få lära sig genom att använda alla sina sinnen, utifrån ett forskande förhållningssätt, att själva få ställa de frågor och konstruera de problem som de vill undersöka.

 

  • Barn måste få göra detta tillsammans med andra barn och med hela sin omgivning (bra material, rum, pedagoger som lyssnar och utmanar barnen, föräldrar som får vara delaktiga, staden och bygden likaså).

 

  • Barn måste få tillgång till oändligt många olika sätt att uttrycka sig på, de hundra språken, inte minst de estetiska och de empatiska förhållningssätt som barn använder i sitt lärande och utforskande av världen.

 

 

Källa: Reggio Emilia Institutet

Tolvans förskola arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö98), Stockholms stads förskoleplan och vår pedagogik är inspirerad av Reggio Emilia. Den bygger på utevistelse, rörelse, skapande, musik och lärande genom lek, och vi arbetar aktivt med att skapa en miljö för barnen som inspirerar till olika lärande aktiviteter.

 

Genom att reflektera, observera och samtala tillsammans med barnen på ett temainriktat arbetssätt blir barnens lärande mångsidigt och sammanhängande. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation där vi lägger vikten i barnens läroprocesser. Med hjälp av IKT; kamera, data och IPad får barnen ta del av det som de har utforskat."Det är viktigt att gå bakåt innan man går framåt" . I små grupper får vi pedagoger en tydlig inblick i varje enskilt barns lärande samt dess intresseområde.

PEDAGOGIK

Tolvans Förskola

 

Grönviksvägen 111

167 76 Bromma 

08 - 80 88 21

e-post: kikki.cewers@tolvansforskola.se

© 2015 Tolvans Förskola